Hopp til hovedinnhold

Hvorfor blir det krig?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor det blir krig. Her kan du lese svaret og finne ulike årsaker til at det kan bli krig.

Foto: U.S. Fed Gov.

Bakgrunnen for hvordan kriger oppstår er svært forskjellige. Selv om aktiviteten ofte har mye til felles trenger ikke årsakene å være de samme. Forskjellige konflikter har ofte ulike årsaker, og en konflikt kan ha mange årsaker.

Det er altså svært komplisert å forstå hvordan væpnede konflikter oppstår, og det kan være vanskelig å forklare hvorfor. Nedenfor er det noen stikkord og begreper som en bør forholde seg til om en ønsker å forstå hvordan en konflikt blir en krig.

Det finnes ulike typer konflikter og kriger, og hvis en skal si noe om hvorfor det blir krig må en først se hvilken type konflikt det er vi ønsker å analysere.

I følge Heidelberg Institute  sitt konflikt barometer var det registrert 20 begrensede kriger og 18 kriger i 2016. Av disse mente de at 25 var borgerkriger, 7 var på et subnasjonalt nivå (det vil si at det er en intern konflikt mellom to eller flere grupper uten at staten/myndighetene er en part i krigen) og 6 var mellom to eller flere stater. Ofte får borgerkriger også enkelte internasjonale aspekter, men en kan trykt si at de aller fleste av dagens kriger er interne konflikter, eller borgerkriger.

Hvorfor blir det borgerkrig

Generelt kan en si at årsaken til disse krigene er at noen grupper innenfor statens område bestrider eller godtar ikke at myndighetene har makten innenfor dette territorium. En av de mest brukte definisjonene på en stat er Max Weber sin definisjon, at en stat har monopol/enerett på legitim/rettmessig bruk av vold innenfor et territorium. Oppstår det en borgerkrig betyr det at en gruppe bestrider denne legitimiteten, og staten har ikke nok autoritet eller makt til å hindre at gruppen bryter statens voldsmonopol. Nedenfor er det noen årsaker til at dette kan skje.

- Konfliktlinjer
 Det må være en konflikt som er alvorlig nok til at statens legitimitet bestrides, og at det mobiliseres til væpnet motstand. Det kan for eksempel være; etnisitet, region, økonomi, ideologi, kultur, religion, naturressurser. Oppstår det en borgerkrig vil en ofte se en kombinasjon av flere slike konfliktlinjer (sammenfallende konfliktlinjer). I Europa så vi utviklingen av nasjonalstater på 1800-tallet, en stat kan få fort få problemer hvis den omfatter ulike etniske grupper med nasjonale ambisjoner innenfor grensene.

- Ledere og makt
 Stater klarer gjerne å håndtere konfliktlinjer knyttet til for eksempel etnisitet og region, helt til det er ledere eller andre aktører som i en gitt situasjon mobiliseres langs slike skillelinjer for å oppnå eller styrke sin makt.

- Svake stater
Samtidig har ikke staten institusjonalisert fredelige kanaler for å løse slike konflikter (for eksempel demokratiske valg) som opposisjon godtar, og staten kan ikke ha tilstrekkelig kontroll til å bruke makt for å hindre at det utvikler seg væpnede motstandsgrupper.

- Ressurser
 Opprørsgruppene må ha tilgang til våpen, rekrutter, andre ressurser og gjerne eksterne allierte. - Kampen om kontroll eller tilgang til verdifulle naturressurser  er ofte også en av årsakene til voldsbruken (konfliktlinje). I Afrika har begrepet voldsentreprenører vært brukt om noen av opprørsgruppene, særlig i Kongo. Tilgang til ressurser og penger har også vært en av årsakene til at ISIS satset på å kontrollere et større territorium.  

- Institusjonaliserte konflikter
 Av og til kan en se at konflikter borgerkriger får en egen dynamikk. Voldsbruk fører til mer hat mellom gruppene i konflikt, og det er ofte aktører, både ledere og soldater, som baserer sin støtte, karrière eller livsgrunnlag på konflikten og bruken av våpen. Særlig i Afrika har en sett opprørsgrupper som har mer til felles med mafia eller kriminelle bander enn en opprørorganisasjon med ideologiske eller politiske målsetninger.

Smitteffekt
Noe som blir ansett som faktoren som har størst sammenheng med et lands borgerkrig, er at naboen har en. Opprørorganisasjoner bryr seg sjelden om landegrenser, og ofte ser en at en krig fører til at menn med våpen krysser grenser. En har særlig sett dette i Afrika hvor statene er svake og har liten kontroll med grensene.

Mellomstatlige kriger

USA sitt angrep på Irak er en av få kriger mellom stater de siste 10 årene. Det er kanskje enda vanskeligere å gi en generell forklaring på hvordan konflikter mellom stater utvikler seg til en krig. Slike kriger er ofte knyttet til konflikter om; territorium, ressurser, sikkerhets spørsmål, internasjonale makt forhold og/eller en eksisterende internkonflikt som fører til intervensjon fra andre stater. Nedenfor er litt av bakgrunnen for USA sitt angrep på Irak.

· Les mer om bakgrunnen for Irak krigen

Google+