Hopp til hovedinnhold

Koloniseringen av Afrika?

Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet. Spesielt kulturelle konsekvenser. Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika?

Kart Afrika 1910
Konsekvenser av koloniseringen

De økonomiske og politiske konsekvensene du kan lese om i dette svaret gjorde seg spesielt gjeldende for Afrika. Få plasser ble det i samme grad drevet rovdrift på mennesker og naturressurser som i deler av Afrika. Både slaver og råvarer ble skipet ut i stor skala. Arven fra kolonitiden har satt sitt preg på Afrika helt opp til vår tid på fleste områder; økonomi, politikk og kultur.

Økonomi

Kontakten med europeerne innebar ny teknologi, kunnskap og økt handel på det afrikanske kontinentet, men gjennom selve koloniseringen sikret de europeiske stormaktene seg kontrollen over de økonomiske ressursene i området.  Den økonomiske politikken i koloniene var innrettet for at kolonimaktene, eller de første internasjonale handelsselskapene med interesser i råvarer, handel og markeder, først og fremst skulle tjene penger. Det ble gjort lite for å legge til rette for et selvstendig og livskraftig næringsliv i koloniene som kunne konkurrere på verdensmarkedet med kolonimaktene sitt næringsliv. Økonomien i landene ble dominert av de europeiske innvandrerne. I leksikon.org kan du lese at i Belgisk Kongo utgjorde innvandrerne 1 % av befolkningen i 1958, men sto for 95 % av investeringene og 80 % av bedriftene. Slike forhold finner en fremdeles i store deler av Afrika lenge etter frigjøringen. Les om økonomisk og politiske konsekvenser i Aschehougs verdenshistorie 12, side 248-251 .

Politikk

I Koloniene så en lite eller ingenting til den demokratiske utviklingen som samtidig skjedde i vesten. Det ble ikke lagt vekt på skape et bærekraftig politisk system med en form for nasjonal enhet innenfor de administrative områdene. Grensene som ble trukket av kolonimaktene tok på ingen måter hensyn til at dette senere skulle være grensene til nye nasjonalstater. I Europa ble de politiske systemene og statene dannet etter en lang historisk prosess. Konsekvensene av at 10- tusenvis av høvdingstyrte områder og noen kongedømmer ble til noen få stater med et pennestrøk har til dels vært katastrofale .

Kulturelle konsekvenser

Kolonitiden hadde stor påvirkning på språk, religion og generelt levesett i store deler av de afrikanske koloniene. Hvor mye av de kulturelle konsekvensene i dagens Afrika som skyldes koloniseringen eller den generelle globaliseringen av kultur kan være litt vanskelig å skille fra hverandre. Den kulturelle påvirkning var ulik i forskjellige deler av Afrika og ikke minst for ulike grupper av den afrikanske befolkningen. Påvirkningen var størst i byene og blant eliten. De fikk gjerne sin  utdannelse på kolonimakten sine skoler og hadde mer kontakt med koloni administrasjonsapparatet.

Religion og ikke minst språk ble sterkt påvirket av kolonimaktene. Blant de uttalte drivkreftene for kolonisering var sivilisering av urbefolkningen, eller den hvite manns byrde. Misjonærer tok særlig på seg denne rollen. Les om religiøs endring og kristen misjon i Aschehougs verdenshistorie 12, side 252 .

Innenfor de administrative områdene til kolonimaktene eksisterte det mange lokale språk. Kolonimaktens språk ble brukt som et felles språk i disse områdene, og mange av landene har engelsk, fransk eller et annet europeisk språk som det viktigste språket i dag.

Delingen av Afrika

Se svar på spørsmål om: Delingen av Afrika og drivkreftene for kolonialiseringen?

Google+